Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोल्बी, बारा

Kolbi

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 साबिर अन्सारी साबिर अन्सारी का.मु. शाखा अधिकृत
aaokolbi@gmail.com
2 उमा चौधरी उमा चौधरी सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
umachaudhary@gmail.com