Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोल्बी, बारा

Kolbi

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोल्बी, बारा

Kolbi

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 उमा चौधरी उमा चौधरी सहायक कम्प्यूटर अपरेटर नागरिकता शाखा
umachaudhary@gmail.com
2 aaokolbi aaokolbi
aaokolbi@moha.gov.np
3 test test
testtestest@gmail.com