Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोल्बी, बारा

Kolbi

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, कोल्बी, बारा

Kolbi

संगठन ढांचा